1. Toepasselijkheid

1.1 - Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Parro te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna de “Actie”). Naast deze Actievoorwaarden gelden per Actie eventueel aanvullende voorwaarden, die op de betreffende actiepagina bij de prijsvraag zullen worden gepubliceerd. Deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Actievoorwaarden”.

1.2 - Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.3 - Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.


2. Aanbieder

De Actie wordt georganiseerd door: 
Parroteam
Singel 9
7411 HV Deventer
E-mailadres: info@parro.com


3. Deelname

3.1 - Per Actie wordt op www.parro.com vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.

3.2 - Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming van een ouder/ voogd te hebben verkregen voor deelname en dienen bij het ophalen van hun prijs door een ouder/ voogd te worden vergezeld. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.


4. Deelnamekosten

4.1 - Indien kosten verbonden zijn aan deelname (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten nadrukkelijk in de aanvullende actievoorwaarden worden vermeld.


5. Bepaling van de winnaars

Tenzij anders vermeld in de aanvullende actievoorwaarden zullen de winnaars op onpartijdige wijze worden aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma. Per Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer, en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.


6. Bekendmaking winnaars

6.1 - De winnaars zullen worden vermeld op de website van Parro en zullen per telefoon, post of e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer.

6.2 - Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


7. Privacy

7.1 - Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen kunnen worden gewonnen.

7.2 - Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer:
(a) een vaste woon- of verblijfplaats in Europa te hebben;
(b) een geldig e-mailadres op te geven;
(c) correcte NAW-gegevens op te geven.

7.3 - Binnen enkele weken na de trekking zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de aanvullende actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.

7.4 - Indien een winnaar niet binnen redelijke termijn heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt Parro zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op dezelfde wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.

7.5 - Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen. Tevens mogen prijzen niet worden doorverkocht.

7.6 - Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum) en komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.


8. Kansspelbelasting

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Parro. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.


9. Uitsluiting deelname

9.1 - Medewerkers van Parro en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.

9.2 - Parro behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.

9.3 - Bij (een vermoeden van) fraude, misbruik of onrechtmatig handelen, behoudt Parro zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van een prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.


10. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van Parro, van toepassing. Dit statement is terug te vinden op www.parro.com/privacy. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord dat zijn gegevens aan de prijzensponsor(s) en eventuele andere partners van de Actie ter beschikking worden gesteld. De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat zijn gegevens uit de database worden verwijderd.


11. Aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld is Parro niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:

  • het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
  • uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  • gebreken aan de prijs;
  • te late ontvangst van de prijs;
  • geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
  • beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

12. Wijzigingen

12.1 - Parro heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.parro.com bekendgemaakt.

12.2 - Parro behoudt zich het recht voor om een Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde prijzen, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.


13. Klachten

13.1 - Klachten over een Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: 
Topicus Onderwijs b.v.
t.a.v. Parroteam
Singel 9
7411 HV Deventer
E-mailadres: info@parro.com

13.2 - Parro zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht.


14. Slot

14.1 - Indien de Actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de Actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.

14.2 - Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

14.3 - In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Parro.