1. Begrippen en definities

Account – Informatie nodig om zich rechtmatig binnen het afgeschermde gedeelte van Parro te kunnen begeven.

Auteur – Degene aan wie het auteursrecht toebehoort.

Content – Afbeeldingen, foto’s, verhaaltjes, berichten en vergelijkbare informatie geplaatst binnen Parro.

Data – Overige opgeslagen informatie in Parro.

Parro – De Parro software. Hieronder vallen de website, webportaal en mobiele applicaties.

Gebruik van Parro – Toegang tot Parro en gebruik maken van de webportaal en/of mobiele applicaties die onderdeel uitmaken van het Parro platform.

Gebruiker – Degene die gebruik maakt van de diensten en/of websites van Parro, met of zonder een Account.

SaaS – Software As A Service. De softwareoplossing is te allen tijde volledig eigendom van de exploitant (Topicus) en wordt enkel gebruikt door de Gebruiker middels het webportaal en mobiele applicaties.

Topicus – Topicus Onderwijs B.V. is de eigenaar van Parro.

Webportaal – Applicatie aangeboden als website.


2. Algemeen

 • Parro is een softwareproduct gemaakt voor het primair onderwijs door Topicus. Parro heeft als doel leerkachten en ouders/verzorgers te ondersteunen bij het communiceren over het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen.
 • Gebruik van Parro is naast de Gebruikersovereenkomst tevens onderhevig aan het Parro privacybeleid (zie https://www.parro.com/privacy). Topicus houdt zich het recht voor om de Gebruikersovereenkomst te allen tijde eenzijdig te wijzigen.
 • Communicatie met Parro vervangt nooit persoonlijke contact en/of communicatie. De functionaliteiten van Parro zijn gratis uit te proberen. Bepaalde functies kunnen door scholen tegen betaling worden afgenomen bij Topicus (zie de kostenpagina).

3. Toegestaan gebruik en beperkingen

 • Topicus verleent hierbij aan de Gebruiker een niet exclusieve, herroepbare en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van Parro.
 • Het is niet toegestaan Parro op enige wijze te kopiëren, te wijzigen of daarvan afgeleide werken te creëren.
 • Het is niet toegestaan (het gebruiksrecht op) Parro aan derden over te dragen, in gebruik te (doen) geven of in (sub) licentie te geven.
 • Alle informatie (persoonsgegevens, foto’s, berichten, etc.) die via Parro wordt uitgewisseld, wordt na beëindiging van de Gebruikersovereenkomst door Topicus voor een beperkte periode bewaard (zie ook Archivering). Daarna kan Topicus besluiten de betreffende informatie te verwijderen.
 • Met Parro kunnen berichten worden uitgewisseld tussen leerkrachten en ouders/verzorgers. Houd bij het plaatsen van berichten of andere content rekening met algemeen bekende normen, waarden en omgangsvormen. De plaatser van content is altijd verantwoordelijk voor de inhoud, benader elkaar met wederzijds respect.
 • Topicus behoudt zich het recht voor om berichten of andere content te verwijderen.

4. Beëindiging

 • Deze Gebruikersovereenkomst is geldig vanaf het moment dat er gebruik wordt gemaakt van Parro en blijft na het beëindigen van het gebruik van Parro zonder enige beperkingen gelden.
 • Als de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst worden geschonden, is Topicus gerechtigd het gebruiksrecht op Parro per direct te beëindigen. Als de geldigheid van de licentie is verlopen, moet elke poging van het gebruik van Parro door de Gebruiker gestaakt worden.

5. Rechten en plichten Topicus

 • Topicus is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van, of verband houdt met het gebruik van Parro, door welke oorzaak ook, ongeacht de aansprakelijkheidsgrond die wordt aangevoerd (niet-nakoming, onrechtmatige daad of anderszins).
 • Gebruiker is te allen tijde eigenaar van de content die tijdens het gebruik van Parro wordt gecreëerd. Topicus is enkel de beheerder en bewerker van de data.
 • Topicus behoud het recht om de licentieprijs, buiten de inflatie, te wijzigen. Topicus zal het voornemen van wijziging van de licentieprijs per e-mail kenbaar maken en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. De gebruiker is bij wijziging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6. Beperkte garantie

 • Parro wordt op “as is” basis ter beschikking gesteld en wordt dus zonder garantie geleverd. Gebruik van Parro geschiedt geheel op eigen risico.
 • Parro is ontworpen om de communicatie tussen de Ouder/Verzorger en de leerkrachten te optimaliseren. Vanzelfsprekend is Parro niet bedoeld ter vervanging van persoonlijk contact. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor een correct gebruik van Parro en voor een juiste invoer van en omgang met (persoons)gegevens.
 • Parro garandeert niet dat de functies welke in de applicaties zijn verwerkt altijd aan uw eisen zullen voldoen of dat met de applicatie ononderbroken of foutloos zal kunnen worden gewerkt of dat eventuele gebreken in de applicatie zullen/kunnen worden gecorrigeerd.

7. Privacy & data

 • Topicus gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en hanteert daartoe een privacybeleid. Het privacybeleid voor Parro is te vinden via de website van Parro (https://www.parro.com/privacy).

8. Archivering

 • Bij verwijderen van de groep door de leerkracht wordt alle content in de groep van Gebruiker gearchiveerd.
 • Drie maanden na archivering wordt content definitief verwijderd.

9. Beveiliging

 • Om gebruik te kunnen maken van Parro dient de Gebruiker te worden ingeschreven, waarna de Gebruiker zelf een wachtwoord kan kiezen.
 • Het is belangrijk dat de Gebruiker zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord geheim houdt en dat er een wachtwoord wordt gekozen dat redelijkerwijs niet binnen afzienbare tijd te raden is. Topicus is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden door gebruikers of derden.
 • Gebruikers dienen zelf actie te ondernemen als de constatering wordt gedaan dat een Account gecompromitteerd is.
 • Topicus behoudt zich het recht voor om Gebruikers te blokkeren.

10. Acties

Ten behoeve van alle door Parro te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties zijn er Algemene Actievoorwaarden opgesteld. De Algemene Actievoorwaarden zijn terug te vinden op www.parro.com/actievoorwaarden.


11. Toepasselijk recht

 • Indien één of meer onderdelen van de Gebruikersvoorwaarden worden verwijderd, veranderd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Parro zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 • Op deze Gebruikersovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Gebruikersovereenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
 • Topicus behoudt zich het recht voor om de werking en/of de content van Parro aan te passen indien toepasselijke wetgeving dit vereist.

12. Volledige overeenkomst

Deze Gebruikersovereenkomst bevat de gehele overeenstemming tussen partijen met betrekking tot de hierin geregelde onderwerpen. Zij vervangt iedere vroegere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst tussen partijen met betrekking tot die onderwerpen. Op deze Gebruikersovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Topicus van toepassing (ICT-Office Voorwaarden, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840).